bingel      Scoodle      kweetet

Zill en onze school

Onze school werkt met het ZiLL leerplan.

Uiteraard staat het ZILL al enkele jaren bovenaan in onze agenda. Door middel van bijscholing en het samenwerken op personeelsvergaderingen zijn we klaar om onze school (nog) ZILLIGER te maken. 

Een introductiefilmpje vinden jullie HIER.

 

Waartoe leren in de katholieke basisschool?

Zin in

“Zin in …” draagt een dubbele betekenis in zich. Enerzijds verwijst het naar alles wat met motivatie te maken heeft: goesting krijgen en hebben, optimisme in de toekomst, geloof in groei en ontwikkelbaarheid van dingen, verwachtingsvol en nieuwsgierig uitkijken naar het nieuwe, leerhonger hebben. Anderzijds verwijst “zin in …” ook naar de levensbeschouwelijke inspiratie van waaruit mensen leven en een diepere betekenis geven aan de dingen. We hopen dat onderwijs ertoe bijdraagt dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot geïnspireerde zinzoekers die persoonlijke waarden durven vooropstellen van waaruit ze keuzes maken, handelen en samenleven met anderen.

Zin in leren

We gaan uit van een gezonde leerambitie voor elke kleuter/leerling. Daarbij is er veel aandacht voor het benutten van de ‘leer-kracht’ die in elke kleuter/leerling schuilt. Dat komt immers zijn/haar gevoel van eigenaarschap over het eigen leren ten goede. In het kader van levenslang leren is dat erg belangrijk. Bereidheid tot leren is namelijk een voorwaarde voor een autonome en gelukkige toekomst in de snel evoluerende maatschappij rondom ons. Bovendien geeft de positieve ervaring dat leren wat oplevert voldoening. Dat motiveert om nog meer en blijvend te leren. Wie leert is mee: hij krijgt niet alleen een bredere kijk op de wereld en de samenleving, maar kan er ook een rijkere bijdrage toe leveren. Dat is wat we in de katholieke basisschool door vorming bij onze leerlingen beogen: hen in staat stellen om, elk op hun manier, bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen – een wereld waar ook God van droomt.

Zin in leven

Een katholieke basisschool werkt vanuit de grondervaring dat mensen groeien dankzij en doorheen verbondenheid met medemensen, samenleving en wereld. Menselijke vrijheid is volgens de christelijke traditie altijd verbonden met verantwoordelijkheid: mens en wereld zijn gave en opgave. Vanuit deze inspiratie wil een katholieke basisschool haar leerlingen voorbereiden op een gelukkig leven waarin ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen waarvoor ze verantwoordelijkheid dragen en waarbij ze engagement tonen binnen én buiten de school. Daartoe gaat een katholieke basisschool bij haar onderwijs uit van levensechte en relevante leercontexten. Die contextualisering zorgt ervoor dat kinderen gaandeweg meer vat krijgen op zichzelf, op de samenleving en op de wereld. Ze draagt er ook toe bij dat de kinderen met voldoende vertrouwen in het leven staan, veerkrachtig zijn en antwoorden durven te geven op vragen en verwachtingen uit hun omgeving. Ook wanneer het leven al eens lastig is of moeizaam loopt.

Een aandachtspunt daarbij is dat we binnen ons onderwijs niet enkel inzetten op gisteren en vandaag, maar dat we ook aandacht hebben voor wat nog komt, voor de toekomst, voor de wereld waarin onze kinderen als volwassenen actief zullen zijn. Voor een aantal onder hen geldt bijvoorbeeld dat de job die ze ooit zullen uitoefenen, vandaag nog niet bestaat. Dat gegeven mag onderwijsmensen niet onverschillig laten. Onderwijs moet met andere woorden breed vormend en toekomstgericht zijn, met oog voor de mogelijkheden en de uitdagingen van morgen en overmorgen.

Zin in leren! Zin in leven!

Leren impliceert dat je heel wat dingen over de wereld en het leven voor het eerst ontdekt. Die ervaring doen kinderen binnen en buiten de school op. Soms gaat het om echt nieuwe dingen zoals een nieuwe techniek of toepassing, een nieuw leerstofgeheel. Soms gaat het om vertrouwde elementen in nieuwe contexten of variaties erop. Denk maar aan cross-mediaprojecten waarbij verschillende media (taal, muziek, beeld …) door elkaar gebruikt worden waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Denk aan de manier waarop kinderen vandaag presentaties doen waarbij ze gebruik maken van zelf gefilmde, gemonteerde en geprojecteerde reportages. Ervaren dat ze zelf tot oplossingen komen, stimuleert de leerappetijt van leerlingen. Dat geeft ook zin en betekenis aan hun leven dat daardoor bijzonder beloftevol wordt: “Er valt nog zoveel te beleven, te leren!”

Aangezien leren en leven zowel elkaars motor als elkaar resultante zijn kunnen we de slogan “Zin in leren, zin in leven!” gerust ook lezen als “Zin in leven, zin in leren!”

We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.